Bekijk onze laatste aanbiedingen op onze actiepagina! Zie alle aanbiedingen

Annuleringsbeleid

Annulering door de reiziger
Indien een overeenkomst door de reiziger wordt geannuleerd, betaalt de reiziger in geval van annulering, naast de eventuele reserveringskosten, de volgende annuleringskosten:

 • meer dan 84 dagen voor de vertrekdatum 20%
 • 84 tot 42 dagen voor de vertrekdatum 30%
 • 42 tot 28 dagen voor de datum van vertrek 60%
 • 28 dagen tot 1 dag voor de vertrekdatum 90%
 • op de datum van vertrek of later 100%

Altijd in % van de overeengekomen reis(pakket)prijs

Gedeeltelijke annulering

 • Indien een reiziger van een reisgezelschap zijn/haar overeenkomst voor een gezamenlijke accommodatie in een hotel, appartement, vakantiehuis of andere accommodatie annuleert, moet hij de annuleringskosten betalen.
 • Indien de omvang van de resterende groep voor deze accommodatie in de prijstabel is vermeld, zal de reisorganisator de resterende reiziger(s) voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie een voorgestelde wijziging aanbieden, die passend is voor de nieuwe groepsgrootte.
 • Voor de onder b. genoemde reiziger(s) wordt de reis(pakket)prijs gewijzigd overeenkomstig de prijstabel. De normale betalingsregels van artikel 3 zijn van toepassing op de betaling van de gewijzigde reis(pakket)prijs.
 • Indien de voorgestelde wijziging niet mogelijk is of niet wordt aanvaard, worden alle overeenkomsten geannuleerd en moeten alle reizigers een annuleringsbedrag betalen.
 • De totale som van de annuleringsbedragen en de gewijzigde reis(pakket)prijs(en) zal nooit hoger zijn dan het totaal van de reis(pakket)prijs(en) van de oorspronkelijke reizigers. Een eventueel overschot zal worden verminderd met nieuwe reis(pakket)prijs.

 

Minder verlies

De reiziger die de reis annuleert, is verplicht de annuleringskosten te betalen overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande paragrafen, tenzij hij/zij kan motiveren waarom het verlies van de reisorganisator lager was. In dat geval brengt de reisorganisator deze lagere schade in rekening. Onder verlies wordt verstaan”: geleden verlies en gederfde winst.

Buiten kantooruren

Annuleringen buiten kantooruren worden verondersteld te hebben plaatsgevonden op de eerstvolgende werkdag.

Vervanging

Artikel 8 (zie Algemene Voorwaarden) is van toepassing indien er geen sprake is van annulering, maar wanneer een andere persoon de reiziger vervangt.

Annulering door de reisorganisator

 1. De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
 2. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die van dien aard zijn dat een verdere verbintenis van de reisorganisator tot de overeenkomst niet in redelijkheid kan worden geëist.
 3. Een dekkingsbeperking die verwijst naar de overeenkomst van het Calamiteitenfonds Reizen is een zwaarwegende omstandigheid.
  1. Indien de oorzaak van de annulering aan de reiziger kan worden toegerekend, is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
  2. Indien de oorzaak van de annulering aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reisorganisator. Of dit het geval is, wordt beslist op basis van artikel 12 (zie algemene voorwaarden).
  3. Indien de oorzaak van de annulering niet aan de reiziger of aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen hun eigen schade zoals uitgewerkt in artikel 13 (zie algemene voorwaarden).
  4. Indien de reisorganisator door de annulering geld bespaart, heeft de reiziger recht op deze besparing voor zijn deel.